Директор

Чала Тамара Тимофіївна

Публічна інформація
СтатутОсвітні програми, що реалізуються в закладі освітиТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиПроектна потужність та фактична кількість осіб, які виховуються в закладіМова освітнього процесуНаявність вакантних посадМатеріально-технічне забезпечення закладуРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт керівника про діяльність закладу освітиУмови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послуги, їх вартість. Гурткова роботаЗакон України "Про доступ до публічної інформації"Графік особистого прийому громадянЕлектронне зверненняНоменклатура справВикористання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №4 на 2017 рікІндивідуальний кошторис на 2018 рік ДНЗ №4Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
Пошук
Інформація для батьків | Положення про батьківський комітет
Положення про батьківський комітет

                                                                                                          Затверджено

                                                                                                          наказом по ДНЗ №4

                                                                                                          від  02.09.2013р.  №50-о

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет дошкільного

навчального закладу –ясла-садок №4

комбінованого типу Куп’янської міської ради

Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу  та батьківські комітети груп (далі – комітет) розроблено на підставі «Орієнтовного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  26.04.2011р. №398 визначає їх функції у державно-громадській системі управління  дошкільним навчальним закладом (далі – заклад).

1.2. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації права та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй  діяльності комітет керується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного  навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітету груп (групи) та закладу  та кількість членів комітету ухвалюють на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) та закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітету є  обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по закладу після письмового повідомлення адміністрації закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи  діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних  державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного  взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також  надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітету ДНЗ №4 є сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
 • виховання у дітей елементів природо доцільного світогляду, розвитку  позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
 • усебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань поміж батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основні принципи  діяльності комітету закладу та комітетів груп:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

 

3. Порядок створення батьківського комітету ДНЗ №4 та батьківських комітетів груп

3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп (голову, заступника голови та секретаря) обирають на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку  навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету  визначаються зборами  батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4.  Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків закладу. При цьому  від комітету кожної групи до складу комітету закладу входить не менше одного представника. Зі складу комітету обирають  голову, його заступника та секретаря.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково  складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

4. Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Збори батьків дітей кожної вікової групи проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет закладу, за потреби, може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше ніж дві третини від загальної кількості  його членів. Рішення ухвалюють простою більшістю голосів та узгоджують із завідувачем закладу.

4.3. За неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виносити на обговорення зборів  батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводять до відому батьків, керівництва закладу і за потреби, відділу освіти Куп’янської міської ради у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6. У разі недосягнення згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання розв’язує відділ освіти  Куп’янської міської ради;  між вихователями групи і комітетом групи – адміністрація закладу.

4.7. Комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – у день виборів нового складу комітету. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітету.

4.8. Секретар  комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігають у справах  дошкільного навчального закладу і передають за актом новому складу відповідного комітету. Термін зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

5. Права та обов’язки комітету

5.1. Комітет ДНЗ №4 має право:

 • брати участь  в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • установлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд адміністрації закладу (педагогічної ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, удосконалення умов організації життєдіяльності дітей,  організаційно-господарських питань, що мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін, і результати  розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідувача, педагогів, педагогічної ради  закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за потреби заслуховувати звіти комітетів груп і надати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові  загальні збори батьків (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у роз’ясненні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції завідувачеві закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;
 • сприяти поліпшенню харчування вихованців закладу;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування  закладу;
 • брати участь в ухваленні рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначає комітет та затверджує його голова.

5.3. Комітет  зобов’язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені  головою комітету;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом  новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу або відділу освіти;
 • за потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я вихованців;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду  питань, віднесених до компетенції комітету з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова або представник комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2. Положення по батьківський комітет закладу розроблено адміністрацією ДНЗ на основі Орієнтовного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України 26.04.2011. №398, та вимог до статутних документів, визначених у ст.13 Закону України «Про об’єднання громадян».

 

 

 

 

Переглядів: 283
Дата публікації: 21:37 12.12.2016